ខ ចែងនិងលក្ខខណ្ឌ

នៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម PayGo​​​​​​​​កាលបរិច្ឆេទកំណែប្រែចុងក្រោយ៖ ថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨​​ ​​​សេចក្តីណែនាំ

សូមស្វាគមនមកកាន់ PayGo (ទីនេះសំដៅដល់ PayGo ពួកយើង យើង របស់ពួកយើង) ដែលជាកម្មសិទ្ធិនិងដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន PayGo SEA (Cambodia) Plc មានអាសយដ្ឋាននៅអាគារលេខ ១៤៤ ដឺឡាណូ ជាន់ទី១ កាច់ជ្រុងផ្លូវលេខ ១៣៤ និង ១៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

PayGo គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ប្រតិបត្តិការសេវាទូទាត់សងប្រាក់តាមប្រព័ន្ធដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនិងទំនើប ដើម្បីធ្វើការប្រមូលនិងទទួលការទូទាត់ (សេវាកម្ម)

តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ PayGo យើងចាត់ទុកថាលោកអ្នកបានយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ PayGo និងបានអាននូវខចែងនិងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ (ខចែង) នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ​ លោកអ្នកក៏យល់ព្រមចំពោះអនុភាព អនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់របស់លោកអ្នកនិងពួកយើងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកបដិសេធជាមួយខចែងទាំងអស់នេះ សូមកុំ ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

សូមអានខចែងទាំងនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះមានព័ត៌មានសំខាន់ទាក់ទងនឹងសិទ្ធិ ដំណោះស្រាយ និងកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់របស់លោកអ្នក។

PayGo សូមរក្សាសិទ្ធិទាមទារថ្លៃសេវាកម្ម ថ្លៃឈ្នួល និងប្រាក់កម្រៃរបស់មេធាវីពីជនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោយ ក្លែងបន្លំ។

PayGo សូមរក្សាសិទ្ធិពិនិត្យខចែងនិងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងធ្វើការកែប្រែខចែងរៀងរាល់ពេល។ លោកអ្នកយល់ព្រមលើការកែប្រែខចែងជាបន្តបន្ទាប់របស់ PayGo និងយល់ស្របថាខ្លួនបានពិនិត្យ ឡើងវិញនូវខចែងនិងលក្ខខណ្ឌក្នុងកំឡុងពេលផ្លាស់ប្តូរទាំងឡាយ។ កំណែប្រែចុងក្រោយនៃ ខចែងនិងលក្ខខណ្ឌ នឹងដាក់ឱ្យលោកអ្នកពិនិត្យឡើងវិញនៅលើវេបសាយ www.paygo.com.khអត្ថន័យនៃពាក្យ

កិច្ចព្រមព្រៀង ខចែងនិងលក្ខខណ្ឌដូចដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ រួមបញ្ជូល កាលវិភាគ ឧបសម្ព័ន្ធ ឯកសារភ្ជាប់បន្ថែម គោលការណ៍ឯកជន គោលការណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្ម នឹងត្រូវរួមបញ្ជូលជាឯកសារយោងលើកិច្ចព្រមព្រៀង ដោយមានការកែប្រែ ទុកជាមោឃៈ សេចក្តីបន្ថែម ផ្លាស់ប្តូរ ឬជំនួសពីមួយពេលទៅមួយពេល។

សេវាកម្ម សេវាកម្មដំណើរប្រតិបត្តិការសេវាទូទាត់សងប្រាក់ផ្តល់ដោយ PayGo តាមរយៈដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់។

អ្នកប្រើប្រាស់ រូបវន្តឬនីតិបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការអនុវត្ត ច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនិងទទួលយកខចែងនេះ។

ដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យា ផលិតផលរបស់ PayGo ដូចជា PayGo Wallet, PayGo Kiosks និងផលិតផលផ្សេងៗទៀត។

PayGo Wallet កម្មវិធីទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនមួយ (បង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់​​ Android និង Apple) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ PayGo អាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗ និងទូទាត់សេវាកម្ម និងបង់ប្រាក់ តាមអិុធឺណិតពីទូរស័ព្ទចល័តរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់

PayGo Kiosks ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រតិបត្តិការសម្រាប់ទទួលការទូទាត់ពី អតិថិជនទៅលើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទ ផ្ទេរប្រាក់ អិុនធឺណិត ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ wallets តាមអេឡិចត្រូនិកនានា និងការបង់ប្រាក់ផ្សេងទៀត។

ការចុះឈ្មោះ បែបបទផ្តល់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីចុះឈ្មោះគណនីរបស់ពួកគាត់ នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ PayGo តាមរយៈការបំពេញនូវ លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់បែបបទចុះឈ្មោះរបស់ ​PayGo Wallet

បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះរួចរាល់ អ្នកប្រើប្រាស់អាចដាក់ប្រាក់ទៅក្នុង សមតុល្យគណនីរបស់ខ្លួន និងអាចធ្វើការទូទាត់ទៅលើសេវាកម្ម ដែលមាននៅក្នុងសេវាកម្មផ្តល់ដោយ PayGo

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ PayGo ការរៀបចំនូវបច្ចេកវិទ្យានិងដំណោះស្រាយដែលអនុញ្ញាតឱ្យ PayGo ផ្តល់សេវាកម្មទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់។

គណនីអ្នកប្រើប្រាស់ ការកត់ត្រានៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ PayGo ដែលបង្ហាញ ព័ត៌មានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ ការទូទាត់ពីមុន និងការដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងសមតុល្យគណនីអ្នកប្រើប្រាស់។ លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រាស់អាចបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ប្រាស់នៅក្នុងគណនីរបស់ PayGo បាន។

លេខទូរសព័្ទអ្នកប្រើប្រាស់ លេខទូរស័ព្ទដែលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈប្រតិបត្តិករ បណ្តាញទូរស័ព្ទចល័តនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ទៅបណ្តាញរបស់ប្រតិបត្តិករដោយបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណតាមការព្រមព្រៀង ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវធ្វើនៅលើក្រដាសដែលបញ្ជាក់អំពីភាគីចូលរួម និងលទ្ធភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការទទួល និងដំណើរការទំនាក់ទំនងជាសំឡេង ការទទួលនិងផ្ញើសារជាអក្សរ និងសារ USSD តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនោះ។

ទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់់ ទិន្នន័យផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់ PayGo ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ PayGo

សមតុល្យគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ ចំនួនសាច់ប្រាក់ដែលអាចប្រើបានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការទាមទារពី PayGo ដើម្បីទូទាត់ជាប្រាក់សំណងទៅកាន់អ្នកទទួលប្រាក់។ សមតុល្យគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបង្កើតឡើងដោយធ្វើការបន្ថែមសាច់ប្រាក់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ទៅក្នុងគណនី PayGo ដើម្បីបង្កើនតុល្យភាព។

ការទូទាត់​​​ ប្រតិបត្តិការមួយសម្រាប់ការបង្កើត ការបញ្ជាក់ និងការបញ្ជូនដោយអ្នកប្រើប្រាស់​​ទៅកាន់ PayGo នូវទិន្នន័យស្តីពីការផ្ទេរប្រាក់ដែលមានក្នុងសមតុល្យគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ទូទាត់ទៅអ្នកទទួលប្រាក់។

អ្នកទទួលប្រាក់ នីតិបុគ្គល បុគ្គលសហគ្រិន ឬរូបវន្តបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញ និងស្របតាមច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា ធ្វើសកម្មភាពលក់ទំនិញទៅអតិថិជនចុងក្រោយដោយផ្ទាល់ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន គ្រួសារ ឬអ្នកនៅក្នុងគ្រួសារ ជាសំណងដែលអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវធ្វើការទូទាត់ដោយប្រើសេវាកម្ម។

ទំនិញ ទំនិញ ការងារ និងសេវាកម្មលក់ ដោយអ្នកទទួលប្រាក់ទៅកាន់ អតិថិជនចុងក្រោយ (អ្នកប្រើប្រាស់ ) សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន គ្រួសារ និងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្រួសារ។

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ PayGo KYC ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិមួយសម្រាប់ បញ្ជាក់ និងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ក្រដាសប្រាក់ខូច ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ផ្លូវការដែលមិនទទួលយកដោយ ធនាគារប្រតិបត្តិការរបស់ PayGo ដោយសារតែលក្ខខណ្ឌរូបរាង។

ភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធ PayGo និង អ្នកប្រើប្រាស់ ទាំងពីរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្មវត្ថុនៃកិច្ចព្រមព្រៀង

PayGo នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្មដើម្បីជាដំណោះស្រាយលើការទូទាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់អ្នកទទួល ប្រាក់ ហើយអ្នកប្រើប្រាស់យល់ព្រមទៅលើខចែងនិងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

​​

ការចុះឈ្មោះ

ដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើសេវាកម្ម អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវចុះឈ្មោះក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ PayGo តាមរយៈកម្មវិធី PayGo Wallet ដោយផ្តល់ជាលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

គណនីអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ PayGo គឺត្រូវបង្កើតតាមរយៈ៖

 1. ទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី PayGo Wallet ពី Google Play AppStore ទៅទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនរបស់លោកអ្នក

 2. បន្ទាប់ពីការដំឡើង បើកកម្មវិធី និងវាយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកដើម្បីចុះឈ្មោះ Wallet

 3. អ្នកនឹងទទួលបានលេខកូដសម្ងាត់ចំនួន ៤ ខ្ទង់តាមរយៈសារទូរស័ព្ទដៃ។ វាយបញ្ចូលលេខកូដនោះទៅក្នុងគូឡោនបញ្ចូលព័ត៌មាន រួចចុចពាក្យ OK

 4. កំណត់លេខកូដ ៤ ខ្ទង់ជាលេខកូដសម្ងាត់របស់លោកអ្នក

 5. វាយលេខកូដសម្ងាត់នោះម្តងទៀត

 6. វាយបញ្ជូលកូដប្រូម៉ូសិន (វាយបញ្ជូល PayGo Wallet ID របស់មិត្តភក្តិលោកអ្នកដែលបានណែនាំ PayGo Wallet)។ ប្រសិនបើអ្នកគ្មានកូដប្រូម៉ូសិន ចុចពាក្យ Skip

 7. ឥឡូវនេះ PayGo Wallet របស់លោកអ្នកគឺបានដំឡើង និងរួចរាល់សម្រាប់ប្រើប្រាស់។ការដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងសមតុល្យគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ PayGo អ្នកប្រើប្រាស់គួរបន្ថែមទឹកប្រាក់ក្នុងសមតុល្យគណនីរបស់ខ្លួន នៅក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានជ្រើសរើសតាមការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយវិធីសាស្រ្តខាងក្រោម៖

ការទូទាត់ចំនួនទឹកប្រាក់សមស្របនៃការដាក់ប្រាក់តាមម៉ាស៊ីន PayGo Kiosks

ការទូទាត់ចំនួនទឹកប្រាក់សមស្របនៃការដាក់ប្រាក់តាមរយៈអ្នកគិតលុយនៅធនាគារ ABA

ការទូទាត់ចំនួនទឹកប្រាក់សមស្របនៃការដាក់ប្រាក់ទៅកាន់គណនី PayGo តាមប្រតិបត្តិការ ផ្ទេរប្រាក់ពីស្ថាប័នឥណទានដទៃទៀតដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ PayGo

ការទូទាត់ចំនួនទឹកប្រាក់សមស្របនៃការដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងគណនី PayGo តាមរយៈការធ្វើប្រតិបត្តិការ តាមគណនីធនាគាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបើកនៅគ្រប់ស្ថាប័នឥណទានដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយ PayGo​​ ​ក្រដាសប្រាក់ខូចPayGo រក្សាសិទ្ធិផ្អាកគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលក្រដាសប្រាក់ខូចទៅក្នុង ម៉ាស៊ីន PayGo Kiosk

អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវជំនួសក្រដាសប្រាក់ដែលខូចទាំងអស់ជាមួយក្រដាសដែលត្រឹមត្រូវ និងប្រគល់ទៅឱ្យអ្នកតំណាងរបស់ PayGo

ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់បដិសេធមិនផ្លាស់ប្តូរក្រដាសប្រាក់ដែលខូចជាមួយក្រដាសប្រាក់ដែលត្រឹមត្រូវនោះទេ PayGo សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកាត់ទឹកប្រាក់ ៥០ (ហាសិប ) ភាគរយនៃតម្លៃក្រដាស ដែលខូចពីសមតុល្យគណនីអ្នកប្រើប្រាស់។ទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីសមតុល្យគណនីអ្នកប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការដាក់ប្រាក់នៅក្នុងសមតុល្យគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ ត្រូវធ្វើឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការដាក់ស្នើលិខិត ភ្ជាប់ជាមួយច្បាប់ចម្លងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើឡើងរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ និងប្រតិបត្តិករបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័តស្តីពី ការផ្តល់សេវាបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិប្រើលេខទូរស័ព្ទកំឡុងពេលធ្វើការ ចុះឈ្មោះជាមួយ PayGo និងច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែនរឺក៏ឯកសារផ្សេងទៀតដើម្បីសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ អ្នកប្រើប្រាស់។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បរាជ័យក្នុងការបញ្ជូនឯកសារដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើក្នុងរយៈពេលសាមសិប (៣០ ) ថ្ងៃនៃ ប្រតិទិនគិតចាប់តាំងពីកាលបរិច្ឆេទនៃការជូនដំណឹង PayGo មានសិទ្ធិបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងដោយការសម្រេចចិត្តរបស់ ខ្លួន។នីតិវិធីនៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ផ្តើមចូលប្រើគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ ហើយសមតុល្យគណនីមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ អ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើសេវាកម្មបានភ្លាមៗ។

ប្រតិបត្ដិការទូទាត់ត្រូវបានអនុវត្តដោយអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការធ្វើប្រតិបត្តិការ ការបញ្ជាក់ និង ការអនុញ្ញាតឱ្យ PayGo ធ្វើការទូទាត់ជាសំណងទៅកាន់អ្នកទទួលប្រាក់។

សិទ្ធិក្នុងការទូទាត់តំណាងឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតតាមរយៈការដាក់ស្នើព័ត៌មានលម្អិតនៃការទូទាត់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់រួមទាំងព័ត៌មានអំពី៖

អ្នកទទួលប្រាក់ដែលនឹងទទួលបានការទូទាត់

ព័ត៌មានអំពីការទូទាត់ដែលកំណត់ពីគោលបំណង (ឧទាហរណ៍ ព័ត៌មានលេខទូរស័ព្ទ លេខគណនី និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទព័ត៌មានដែលចាំបាច់សម្រាប់ការទូទាត់ )

ចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ជាដើម

តាមវិធីដូចខាងក្រោម៖

 1. ដោយបំពេញទម្រង់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងម៉ាស៊ីន PayGo Kiosk

 2. ដោយបំពេញទម្រង់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងកម្មវិធីស្មាតហ្វូន PayGo Wallet

PayGo ដោះស្រាយជាមួយសំណើទទួលបានពីអ្នកប្រើប្រាស់ រួចធ្វើការទូទាត់ដោយប្រើសមតុល្យគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ យោងទៅតាមខចែងទីនេះដើម្បីប្តូរជាសេវាកម្មផ្តល់ដោយ PayGo

PayGo រ៉ាប់រ៉ងកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីអេឡិចត្រូនិចគ្រប់ករណីនៃការកើតឡើង ការកែប្រែ ឬការបញ្ចប់នូវសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចនៃ ភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលស្គាល់ថាកាតព្វកិច្ច PayGo ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីអនុវត្តសំណើក្នុងការទូទាត់ ត្រូវចាត់ទុកថា បានបំពេញ ចាប់តាំងពីពេលមានការកាត់ទឹកប្រាក់លើចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់ពីគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ តាមប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ PayGo ដើម្បីជាសំណងទៅអ្នកទទួលប្រាក់ តាមព័ត៌មានលម្អិតផ្តល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់។

PayGo មិនចាត់ចែង ឬគ្រប់គ្រងលើភាពស្របច្បាប់នៃប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកទទួលប្រាក់ និងលក្ខខណ្ឌនានារបស់ពួកគេទេ ក៏ដូចជាអង្គហេតុនិងសមិទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី ការអនុវត្ត និងការលុបចោលប្រតិបត្តិការ រួមទាំងសំណងលើប្រតិបត្តិការនិងការទូទាត់ប្រាក់រវាងអ្នកប្រើប្រាស់ និង / ឬអ្នកទទួលប្រាក់លើការទូទាត់ពន្ធផ្សេងៗ។ លើសពីនេះទៅទៀត PayGo មិនចាត់ទុកការទាមទាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិបត្តិការមិនត្រឹមត្រូវ (ការបំពេញកាតព្វកិច្ចមិនត្រឹមត្រូវ ) ដោយអ្នកទទួលប្រាក់លើការទទួលខុសត្រូវលើប្រតិបត្តិការ រួមទាំងកាតព្វកិច្ចដែលស្ថិតក្រោមប្រតិបតិ្តការដើម្បីផ្ទេរវត្ថុដែលបានទិញដោយអ្នកប្រើប្រាស់នោះទេការផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់ពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង និងជួយគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពនៃគណនីរបស់ពួកគេ យើងតម្រូវឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដាក់ស្នើព័ត៌មាននិងឯកសារដូចខាងក្រោមមកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ PayGo KYC តាមរយៈកម្មវិធី PayGo Wallet

 1. សំណួរទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបំពេញរួចរាល់

 2. រូបថតឯកសារដែលបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែន )

 3. រូបថតអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងកាន់ឯកសារ (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឬប័ណ្ណបើកបរ)

ប្រព័ន្ធ PayGo KYC នឹងពិនិត្យមើលព័ត៌មាននិងឯកសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ហើយ

ផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីអ្នកប្រើប្រាស់ប្រសិនបើឯកសារទាំងអស់ត្រឹមត្រូវឬ

បដិសេធឯកសារដែលបានផ្ញើមកប្រសិនបើមិនត្រឹមត្រូវ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចផ្ញើឯកសារម្តងទៀត។

ក្នុងករណីទាំងពីរនេះ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ PayGo KYC នឹងផ្ញើសារទាក់ទងអំពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅអ្នកប្រើប្រាស់។

ក្នុងករណីកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការព្រមព្រៀងរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ និងប្រតិបត្តិករបណ្តាញ ទូរស័ព្ទចល័តតាមការផ្តាច់លេខទូរស័ព្ទចល័តដែលបានបញ្ជាក់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ កំឡុងពេលចុះឈ្មោះ គណនីនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ PayGo អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចឈប់ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់ ដែលរួមមានលេខទូរស័ព្ទដៃដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ និងការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងរវាងអ្នកប្រើប្រាស់និង PayGoការកំណត់PayGo កំណត់ការផ្ទេរប្រាក់ដូចខាងក្រោម៖

ប្រតិបត្តិការ

បរិយាយ

អតិថិជនបានផ្ទៀងផ្ទាត់រួច

បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ
ទូទាត់វិក័យប័ត្រ
បញ្ចូលប្រាក់ចូលកម្មវិធី

Max balance of the wallet

2,500 USD

Max amount of 1 deposit

1,000 USD

Max amount of 1 transaction

1,000 USD

Max transactions per 1 day

100 transactions

Daily limit

1,000 USD

Monthly limit

2,500 USDPayGO កំណត់ដូចខាងក្រោមសម្រាប់ការទូទាត់តាមកាតនិមិ្មត

កំណត់គឺ ១០០០ (មួយពាន់ ) ដុល្លារសម្រាប់អំឡុងពេលពីថ្ងៃច័ន្ទ ម៉ោង 00:00 ដល់ថ្ងៃច័ន្ទ ម៉ោង 00:00 បន្ទាប់ ។

ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើលើសពីដែនកំណត់ខាងលើ PayGo មានសិទ្ធិ៖

បដិសេធសំណើរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការទូទាត់

ផ្អាកគណនីអ្នកប្រើប្រាស់រហូតទាល់តែអ្នកប្រើប្រាស់ដាក់ស្នើឯកសារដែលតម្រូវទាំងអស់។

PayGo មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសមិទ្ធិផលដែលបណ្តាលមកពីការប្រើហួសកំណត់នោះទេ។រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល (Cryptocurrency)ការទូទាត់ទាក់ទងទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដោយការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម PayGo ដូចជា Bitcoin និងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង !

ក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការទូទាត់ដែលទាក់ទងទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល PayGo មានសិទិ្ធបិទគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ និងរក្សាទុកប្រាក់នៅក្នុងសមតុល្យគណនីអ្នកប្រើប្រាស់។​​ តម្លៃសេវាកម្មការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ / ការទូទាត់វិក្កយបត្រនិងការផ្ទេរប្រាក់

PayGo កំណត់លើថ្លៃសេវាដើម្បីបំពេញសំណើរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការទូទាត់។ PayGo ជូនដំណឹងដល់ អ្នកប្រើប្រាស់អំពីថ្លៃឈ្នួលសេវាលើសេវាកម្មនីមួយៗនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ស្នើសុំធ្វើការទូទាត់។ការទូទាត់តាមកាត

PayGo កំណត់ថ្លៃសេវាដូចខាងក្រោមសម្រាប់ការទូទាត់តាមកាត៖

.១០ ដុល្លារសម្រាប់ការទូទាត់តាមកាតទាំងអស់ដែលមានតម្លៃក្រោម ៥ ដុល្លារ

% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់សម្រាប់ការទូទាត់តាមកាតទាំងអស់ដែលមានតម្លៃច្រើនជាង ៥ ដុល្លារការកែសម្រួលលើការទូទាត់ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការទូទាត់ និងចង់ផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកទទួលប្រាក់ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបញ្ជូនសំណើរទៅក្រុមការងាររបស់ PayGo យូរបំផុត ១៤ (ដប់បួន) ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការទូទាត់ ត្រូវបានធ្វើឡើង។

PayGo មានសិទ្ធិមិនពិនិត្យលើការស្នើសុំក្រោយ ១៤ (ដប់បួន) ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើង។

PayGo អាចផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកទទួលប្រាក់ក្នុងករណីដែលការទូទាត់មិនបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ។

ប្រសិនបើការទូទាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ PayGo មិនអាចប្តូរព័ត៌មានលម្អិតនៃការទូទាត់បានទេ។

ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី PayGo ខុស និងផ្តល់ភស្តុតាងនៃការទូទាត់មិនត្រឹមត្រូវនោះ PayGo សូមរក្សាសិទ្ធិបិទគណនី PayGo ខុសនេះរហូតទាល់តែមានការបញ្ជាក់អំពីជម្លោះ។ការសងប្រាក់នៃការទូទាត់តាមកាតនិមិ្មតក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់តាមកាតនិមិ្មតជោគជ័យ និងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់ ពីដៃគូទូទាត់ (Merchant) អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបញ្ជូនសំណើរទៅផ្នែកជំនួយរបស់ PayGo PayGo នឹងពិនិត្យមើល ប្រសិនបើព័ត៌មានលម្អិតនៃការស្នើសុំគឺត្រឹមត្រូវ PayGo នឹងសងប្រាក់វិញក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ មិនច្រើនជាងចំនួនទូទាត់ដើមទៅគណនីអ្នកប្រើប្រាស់វិញក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។

ក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់បានធ្វើការទូទាត់តាមកាតនិមិ្មតដោយជោគជ័យ ហើយដៃគូទូទាត់ (Merchant) មិនបានផ្ញើ សំណើរដកប្រាក់ទៅ PayGo ទេ PayGo មានសិទ្ឋិកាត់ចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ពីសមតុល្យគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ ហើយរក្សាទុកនៅក្នុងគណនីធនាគារ PayGo រយៈពេល ៣២ (សាមសិបពីរ ) ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើង។ បន្ទាប់ពីរយៈពេលនេះ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបញ្ជូនសំណើរទៅផ្នែកជំនួយ PayGo ហើយ PayGo នឹងប្រគល់ជូននូវចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ទៅសមតុល្យគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ប្រសិនបើដៃគូទូទាត់មិនបានដកប្រាក់ពីគណនីធនាគារ PayGo ទេ ។ទំនួលខុសត្រូវនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិប្រើសេវាកម្មពេញលេញ ទៅលើប្រតិបត្តិការទូទាត់សមស្របដែលបានបញ្ជាក់ ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមការកំណត់ដោយ PayGo ។ ការពិពណ៌នាអំពីសេវាកម្មផ្សេងៗដែលផ្តល់ដោយ PayGo ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ និងដាក់បង្ហាញជាអចិន្ត្រៃយនៅលើគេហទំព័ររបស់ PayGo


អ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធប្រើសេវាកម្មដោយការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់។ ការប្រើប្រាស់សេវា PayGo ត្រូវបានកំណត់ដោយកាតព្វកិច្ចដែលបានដាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការមិនបង្កើតឡើងវិញ ធ្វើសារថ្មីឬចម្លង លក់ឬផ្ទេរ ក៏ដូចជាមិនប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មណាមួយនៃសមាសធាតុប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ PayGo ក៏ដូចជាមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការចូលប្រើណាមួយឡើយពីភាគី​ទីបី។


សិទ្ធិក្នុងការប្រើសេវានេះបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការហើយនិងការប្រើគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ គឺមានលក្ខណៈផ្តាច់មុខ និងមិនអាចធ្វើការផ្ទេរបានទេ។


ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់អនុញ្ញាតឱ្យភាគីទីបីចូលដំណើរការទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ខ្លួន អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលធ្វើឡើងដោយភាគីទីបី ក៏ដូចជាការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីភាគីទីបីទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មទូទាត់សងប្រាក់ ទៅកាន់ PayGo និងទៅកាន់គណនីអ្នកប្រើប្រាស់។


អ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិបដិសេធមិនប្រើសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ PayGo គ្រប់ពេលវេលា។

អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចរក្សាទុកទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ខ្លួនពីភាគីទីបី។

ក្នុងករណីបាត់បង់ទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវជូនដំណឹងទៅ PayGo ភ្លាមៗ។


ក្នុងករណីមានការខកខានជូនដំណឹង និង / ឬការជូនដំណឹងផ្ញើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ ទៅ PayGo មានភាពមិនត្រឹមត្រូវលើការបាត់បង់ទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់នោះ PayGo នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតទៅលើ គណនីអ្នកប្រើប្រាស់ឡើយ។


លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចសងប្រាក់ទៅ PayGo វិញ សម្រាប់ការខូចខាត ទៅលើអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ និង / PayGo នៅពេលទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានប្រើ។


អ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យស្នើសុំដើម្បីទទួលបាននូវការទូទាត់ពីមុនទៅលើគណនីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការទូទាត់ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល ៦ (ប្រាំមួយ ) ខែនៃប្រតិទិនមុនកាលបរិច្ឆេទការស្នើសុំ។ PayGo នឹងផ្តល់ព័ត៌មានទៅវិញក្នុងរយៈពេល ២ (ពីរ ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកប្រើប្រាស់ដាក់ការស្នើសុំបានត្រឹមត្រូវ។


អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានជូនដំណឹង និងទទួលស្គាល់ថាប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលទាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្ម របស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ គឺអាចធ្វើបានរាល់ពេលទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវបានវាយបញ្ចូល។


អ្នកប្រើប្រាស់យល់ព្រមលើការប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដោយ PayGo ជាពិសេសចំពោះសកម្មភាព សំខាន់ៗដូចជា៖ ការចងក្រង ការចាត់ថ្នាក់ ការបញ្ចូលសមាសធាតុ ការរក្សាសុវត្ថិភាព ការកែសម្រួល (ការកែលម្អ ការកែប្រែ) ការប្រើប្រាស់ ការផ្សព្វផ្សាយ (ព្រមទំាងការផ្ទេរ ) ការក្លែងបន្លំ ការប្តេជ្ញាចិត្ត ការលុបចោល ព្រមទាំងការបំពេញនូវលក្ខន្តិកៈនៃបទបញ្ជាដែលមានគោលបំណងប្រឆាំងនឹងភាពមិនស្របច្បាប់នៃការទិញរូបិយវត្ថុ។ នីតិវិធីដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ។


អ្នកប្រើប្រាស់យល់ព្រមថា PayGo មានសិទ្ធិផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅឱ្យភាគីទីបី សម្រាប់គោលបំណងប្រតិបត្តិការទូទាត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង PayGo និងភាគីទីបី ។


អ្នកប្រើប្រាស់យល់ព្រមថា PayGo មានសិទ្ធិផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅឱ្យស្ថាប័នដែលមានការអនុញ្ញាត ក្នុងករណីមានការប្រើហួសដែនកំណត់នៃសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។


អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបញ្ជាក់ពីសុពលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនាពេលបច្ចុប្បន្នស្តីពីការផ្តល់សេវាបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័តជាមួយនឹងប្រតិបត្តិករបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត និងបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើ លេខទូរស័ព្ទដែលបានបញ្ជាក់នោះ នៅពេលចុះឈ្មោះបើកគណនីជាមួយ PayGo ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវ មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង្ហាញកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានលើកឡើងនេះឱ្យបានឆាប់បំផុតទៅ PayGo ដើម្បីឱ្យ PayGo កំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ និងបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការប្រើគណនី។


អ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់សិទ្ធិឱ្យ PayGo ធ្វើការហៅទូរស័ព្ទ ផ្ញើសារទៅគាត់តាមលេខទូរស័ព្ទនិងអឺុម៉ែលរបស់ អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖


បង្កើនកម្រិតសុវត្ថិភាពនៃសេវាកម្ម រួមទាំងករណីប៉ះពាល់លើការទូទាត់ជំនួសឱ្យអ្នកទទួលប្រាក់


ជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីផលិតផល សេវាកម្ម និងប្រតិបត្តិការថ្មីដែលផ្តល់ដោយ PayGo


បញ្ជូនសារជាព័ត៌មានបែបពាណិជ្ជកម្ម និងផ្តល់ជាព័ត៌មាន រួមមានព័ត៌មានអំពីផលិតផលនិងសេវាកម្ម ដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបី


ដើម្បីចេញការសាកសួរព័ត៌មានលើការបញ្ជាក់អំពីសំណើរប្រតិបត្តិការដែលបានបំពេញ។


បង្ហាញទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានបន្ថែមតាមការណែនាំរបស់អ្នកទទួលប្រាក់ នៅពេលដែលការទូទាត់ត្រូវបានប៉ះពាល់តាមរយៈការទូទាត់តាម PayGo


អ្នកប្រើប្រាស់សកម្ម


ក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់មិនធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ក្នុងរយៈពេល ៣ (បី ) ខែ PayGo មានសិទ្ធិបិទគណនី អ្នកប្រើប្រាស់ដោយមិនអាចបើកសារជាថ្មីវិញឡើយ។ ក៏ដូចគ្នាចំពោះទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងប្រតិបត្តិការពីមុននឹងត្រូវបានលុយចោលពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ PayGo ហើយសមតុល្យគណនីនឹងត្រូវ បានលុបចោល។


ការសម្ងាត់និងសុវត្ថិភាព


ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារ និងរក្សាឱ្យមានសុវត្ថិភាពនូវព័ត៌មាននិងឯកសារដែល ត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬទទួលបានដោយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។


អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវប្រកាន់យកនូវវិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីរក្សាការសម្ងាត់ ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត និងដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ពួកគាត់ពីការចូលប្រើដោយគ្មាន ការអនុញ្ញាតពីភាគីទីបី។ អ្នកប្រើប្រាស់នឹងមិនត្រូវជូនដំណឹងអំពីទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ពួកគាត់ទៅកាន់ភាគីទីបីឡើយ។


ក្នុងគោលបំណងការពារលើការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយ និងដើម្បីការពារទិន្នន័យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្ទាល់របស់ខ្លួនពីការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីភាគីទីបីតាមរយៈបណ្តាញដំណើរការផ្ទាល់ខ្លួន (remote access channels) អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវធ្វើការដំឡើងនូវកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគ និងថែរក្សាបច្ចុប្បន្នភាពនៃកម្មវិធីដែលខ្លួនគាត់ប្រើ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់មិនដំឡើងកម្មវិធីកំចាត់មេរោគណាមួយទេ ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគ ដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ (ទិញដោយខុសច្បាប់ ) ឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយឺតយូរដែលគំរាមកំហែងដល់ការចូល ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីភាគីទីបីនោះ PayGo នឹងមិនទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការខូចខាតណាមួយទៅលើគណនីអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការចូលទៅប្រើសេវាកម្មដោយប្រើទិន្នន័យផ្ទៀងផ្ទាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះឡើយ។


PayGo ត្រូវចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យលើការសម្ងាត់ដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបង្ហាញមក PayGo ក្នុងការតភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់សេវា លើកលែងតែនៅពេល៖


ព័ត៌មានបែបនេះគឺបើកចំហជាសាធារណៈ។


ព័ត៌មានត្រូវបានបញ្ចេញតាមការស្នើសុំ ឬដោយការអនុញ្ញាតពីអ្នកប្រើប្រាស់។


ព័ត៌មានគឺជាកម្មវត្ថុក្នុងការបង្ហាញដល់ភាគីជាប់កិច្ចសន្យា ក្នុងគោលបំណងចាំបាច់ដើម្បីដំណើរការ ទៅមុខនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានសម្រេចនេះ។


ព័ត៌មានដែលតម្រូវឱ្យបង្ហាញនៅលើមូលដ្ឋានដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ ឬការជាប់សង្ស័យ ឬសំណើជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់តុលាការ ឬស្ថាប័នរដ្ឋ។


ភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធត្រូវអនុវត្ត៖


មិនត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ ការជួញដូរខុសច្បាប់ ប្រតិបត្តការស្របច្បាប់លើប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានដោយឧក្រិដ្ឋកម្ម និងប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតដែលរំលោភបំពានលើច្បាប់។


ទប់ស្កាត់ការជួញដូរខុសច្បាប់ ការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ ការធ្វើប្រតិបត្តិការមានបំណងធ្វើឱ្យស្របច្បាប់ (ការលាងសម្អាត) នៃប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានដោយឧក្រិដ្ឋកម្ម។


PayGo សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធមិនឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការទូទាត់ដោយប្រើសេវាកម្ម រួមទាំងករណីជាប់ការសង្ស័យលើភាពស្របច្បាប់នៃសកម្មភាពប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ក្នុងករណីបែបនេះ PayGo មានសិទ្ធិទាមទារពីអ្នកប្រើប្រាស់នូវ៖


ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ (បានចងក្រងជាឯកសារនៅលើក្រដាស ) ។ ក្នុងករណីមានការបដិសេធ ឬបរាជ័យក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានទាំងនេះ ក្នុងរយៈពេល ១៥ (ដប់ប្រាំ ) ថ្ងៃ PayGo នឹងផ្អាកគណនីអ្នកប្រើប្រាស់។


ការបង្ហាញឯកសារ ការបញ្ជាក់ទិន្នន័យ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់


ការបង្ហាញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មដែលបានធ្វើឡើងជាមួយប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ចល័ត ផ្តល់សិទ្ធិដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រើលេខដែលបានបញ្ជាក់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលចុះឈ្មោះគណនី នៅក្នុងសេវាកម្ម។


PayGo ត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីត្រួតពិនិត្យជាអចិន្ត្រៃយអំពីការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ PayGo មិនត្រូវប្រើ ឬបង្ហាញព័ត៌មានណាមួយ ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុង គោលបំណងដែលមិនទាក់ទងជាមួយការអនុវត្តនិងការចេញឯកសារ ការបង្កើតតម្រូវការ ឬដំណោះស្រាយជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់នោះទេ។ ការបង្ហាញព័ត៌មានណាមួយអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងករណីបានជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅ ពេលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ ឬដោយការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ បន្ទាប់ពីនេះ PayGo នឹងមានសិទ្ធិផ្តល់ឱ្យអ្នកដទៃនូវសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ និងលុះត្រាតែអ្នកប្រើប្រាស់បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់របស់ខ្លួនលើទំនិញ ការងារ ឬសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។


ប្រសិនបើមានការសង្ស័យអំពីការចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីភាគីទីបីទៅក្នុងគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ PayGo មានសិទ្ធិផ្អាកគណនីអ្នកប្រើប្រាស់រហូតដល់ព័ត៌មានលម្អិតត្រូវបានបញ្ជាក់។


PayGo មានសិទិ្ធគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនទៅអ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់និងណែនាំវិធានការសុវត្ថិភាពបន្ថែមចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ PayGo ត្រូវចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនអំពីការណែនាំអំពីវិធានការសុវត្ថិភាពនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការនេះ (ប្រសិនបើមាន )អាជ្ញាបណ្ណខចែងនិងលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម


អ្នកកាន់កាប់សិទ្ធិលើសេវាកម្មគឺ PayGo ។ បទប្បញ្ញត្តិផ្នែកនេះនៃកិច្ចព្រមព្រៀង គឺជាខចែងនិងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណរវាង PayGo និងអ្នកប្រើប្រាស់ (ដែលតទៅនេះហៅថា "កិច្ចព្រមព្រៀង ") ។ អ្នកប្រើប្រាស់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាជាមួយគោលបំណងដូចដែលបានកំណត់ដោយ PayGo រួមទាំងអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។


PayGo ត្រូវរួចពីកាតព្វកិច្ច និងផ្ទេរសិទ្ធិទៅអ្នកប្រើប្រាស់ដូចដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នូវដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យា ចំនែកអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវគោរពតាមកាតព្វកិច្ចដែលបានបញ្ជាក់ទីនេះ។


កិច្ចព្រមព្រៀងមិនមានន័យថាជាការផ្ទេរទៅអ្នកប្រើប្រាស់នូវរាល់សិទ្ធិលើដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យានោះឡើយ ឬជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ស្របតាមច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជានោះទេ។ សិទ្ធិដទៃទៀតរបស់ PayGo ពាក់ព័ន្ធជាមួយដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យា ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាច្បាប់ និងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដែលអាចកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យា។


កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និង PayGo ហើយមិនត្រូវមានលក្ខណៈជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងមិនមែនជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការទូទាត់ ឬការផ្ទេរតម្លៃសម្ភារៈផ្សេងទៀតនោះទេ។ អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវប្រើម៉ាកសញ្ញាណាមួយទាក់ទងនឹងដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យា ក៏ដូចជាមិនប្រើប្រាស់ ឬមិនចម្លង ឬផ្លាស់ប្តូរ មិនបញ្ចូលគ្នា មិនផ្ទេរការចម្លងនៃដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាមិនថាក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយក៏ដោយ។


កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលមានការយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់។ ការចាប់ផ្តើមលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម (ការបញ្ជាក់ ) ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ មានន័យថា អ្នកប្រើប្រាស់យល់ព្រមគ្រប់ខចែងនិងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។


កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានបញ្ចប់៖


តាមការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រើសេវាកម្ម


តាមការសម្រេចចិត្តរបស់ PayGo ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀង។


ដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាត្រូវបញ្ជូនទៅអ្នកប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការធានាណាមួយឡើយPayGo មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត ឬការបាត់បង់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬភាគីទីបីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដំណោះស្រាយ ផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀង ឬការពិពណ៌នាពីការងាររបស់បច្ចេកវិទ្យាដំណោះស្រាយដែលផ្តល់ដោយ PayGo នោះទេ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះលទ្ធផលអវិជ្ជមានណាមួយសម្រាប់កម្មវិធីសូហ្វវែរ ឧបករណ៍ និងការភ្ជាប់អិុនធឺណិត របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។


អ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវមានសិទ្ធប្រើប្រាស់ដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍ប្រែក្លាយ ឬប្រើប្រាស់និស្សន្ទវត្ថុនោះដោយគ្មានការយល់ព្រមពី PayGo ឡើយ។


ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់មានបំណងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលការជូនដំណឹងពី PayGo ទៅលើការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែបញ្ចប់ការប្រើដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាក្នុងរយៈពេល ១ (មួយ ) ថ្ងៃ។


PayGo ហាមឃាត់ដាច់ខាតចំពោះការបំផ្លាញ និងលុបប្រភពកូដនៃដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យា។ ការហាមឃាត់នេះនៅក្នុងគោលបំណងធានាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងបន្តមុខងារលើការផ្តល់សេវាកម្ម។


ការដោះស្រាយជម្លោះ


រាល់ជម្លោះដែលអាចកើតមានឡើងរវាងភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅពេលបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្រោម កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវធ្វើឡើងនៅតុលាការនៃមជ្ឈត្តកម្មនៅកន្លែងដាក់ពាក្យបណ្តឹងលើចុងចោទ។


បទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ


PayGo មានសិទ្ឋិធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ PayGo នូវអត្ថបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានការធ្វើវិសោធនកម្ម (ជាក់ស្តែងនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ) ។ វិសោធនកម្មនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលបានផ្សព្វផ្សាយ ទោះបីជាខចែងផ្សេងៗនៃការចូលជាធរមាននៃវិសោធនកម្មទាំងនោះ មិនទាន់ត្រូវបានកំណត់បន្ថែមទៅលើអត្ថបទជាក់ស្តែងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយ។


PayGo មានសិទ្ធបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បំពានលើខចែងនិងលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម ឬលើមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ដែលមានប្រសិទ្ធភាព។


អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវធានាថាខ្លួនបានយល់ច្បាស់ពីខចែងនិងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀង ហើយអ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវទទួលយកខចែងនិងលក្ខខណ្ឌទាំងស្រុងដោយគ្មានការបដិសេធ។


អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវធានាថាខ្លួននឹងមិនប្រើប្រាស់សេវាកម្មក្នុងគោលបំណងផ្សេងក្រៅពីខចែងដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។


ចំពោះសកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តនៅពេលប្រើសេវាកម្ម ពេលវេលានៃការអនុវត្ត នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីន។ ក៏ដូចគ្នាចំពោះភាសាប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង និងភាសាដែលត្រូវប្រើនៅពេលមានការសម្របសម្រួលណាមួយរវាងភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធ (រួមមានការឆ្លើយឆ្លង ការស្នើសុំ / ការជូនដំណឹង / ការពន្យល់ ការដាក់ស្នើឯកសារជាដើម) ភាគីជាប់ពាក់ព័ន្ធត្រូវកំណត់យកភាសាអង់គ្លេស។ រាល់ឯកសារទាំងអស់ដែលត្រូវដាក់ជូនដោយអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេស ឬបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសតាមការអនុវត្តក្នុងប្រទេស។


ភាពព្រងើយកន្តើយរបស់ PayGo ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងមិនបង្អាក់ដល់ PayGo ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅពេលក្រោយទេ ហើយនឹងមិនមានន័យថា PayGo បានលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះទេ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់រំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនាពេលអនាគត។


កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវចាត់ទុកជាខចែងនិងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភ្លាមៗ ពីពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានធ្វើសកម្មភាពក្នុងគោលបំណងចុះឈ្មោះគណនីអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេវាកម្មដោយវិធីណាមួយទៅតាមខចែងដែលមាន


កិច្ចព្រមព្រៀងអាចត្រូវបានបញ្ចប់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់តាមការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅ PayGo ។ កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវចាត់ទុកថាត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល ៣០ (សាមសិប ) ថ្ងៃនៃប្រតិទិន បន្ទាប់ពី PayGo ទទួលបានការជូនដំណឹង។ ទឹកប្រាក់ដែលរក្សាទុកនៅក្នុងសមតុល្យគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងបង្វែរជូនអ្នកប្រើប្រាស់វិញដោយ PayGo ក្នុងរយៈពេល ២០ (ម្ភៃ ) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការរបស់ធនាគារ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសំណើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ការស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនីធនាគារដែលសាច់ប្រាក់ ត្រូវធ្វើការផ្ទេរចូល ហើយត្រូវបង្ហាញឯកសារបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះទឹកប្រាក់ដែលមាននៅលើសមតុល្យគណនីអ្នកប្រើប្រាស់។


ទំនាក់ទំនង


ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរទាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្ម សូមទំនាក់ទំនងមកពួកយើងតាមរយៈ៖

លេខទូរស័ព្ទ៖

+855 96 8157388

តាម Facebook http://www.facebook.com/paygo24

អីុម៉ែល៖ customersupport@paygo24.com

អាសយដ្ឋាន៖ អាគារលេខ ១៤៤ ដឺឡាណូ ជាន់ទី១ កាច់ជ្រុងផ្លូវលេខ ១៣៤ និង ១៦៩ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា PO ២២៧៧