បញ្ជូលប្រាក់ទៅកាន់គណនីហ្វេសបុកប្រភេទ Manual ad

សូមចំណាំថា លោកអ្នកមិនដែលធ្លាប់បានផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងហ្វេសបុកពីមុនមក មុននឹងប្រើប្រាស់ចំពោះគណនីហ្វេសបុកនេះ

ក្នុងការបញ្ជូលប្រាក់ទៅកាន់គណនីហ្វេសបុក និងទូទាត់ថ្លៃចំណាយសម្រាប់ការប៊ូស ឬផ្សព្វផ្សាយ សូមធ្វើតាមគំរូណែនាំខាងក្រោមនេះ៖

 • សូមចុចត្រង់ ខាងលើឈាងខាងស្តាំរបស់ ហ្វេសបុក និងជ្រើសរើស Settings
 • ចុច Payments នៅខាងឆ្វេងមីនុយ
 • ចុច​ Ads Billing
 • ចុច Payment Settings
 • ចុច Add Payment Method
 • ជ្រើសរើស Cambodia នៅក្នុងតារាងប្រទេស, បញ្ជូលពត៌មានកាត, ចុច Continue
 • ចុច Continue
 • វាយបញ្ជូលចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងប្រអប់ Amount (ត្រូវចំណាំថា លោកអ្នកមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់មុនធ្វើការបញ្ជូលប្រាក់ទៅកាន់គណនីហ្វេសបុក)។ ចុច Review Payment
 • ចុច Make Payment
  ចំណាំ: ចំនួនទឹកប្រាក់នោះនឹងត្រូវបានទូទាត់ចេញពីគណនី ផេហ្គោរបស់លោកអ្នក និងបញ្ជូលទៅកាន់ គណនីហ្វេសបុករបស់លោកអ្នក។
 • ចុច Okay
 • លោកអ្នកនឹងឃើញកាតត្រូវបានភ្ជាប់ជោគជ័យ។ សូមមេត្តា បើកផេកសារជាថ្មី
 • លោកអ្នកនឹងឃើញថាទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ជូលទៅកាន់ Available Balance។ របៀបបញ្ជូលប្រាក់​ - ចុច Add Money ហើយធ្វើតាមការណែនាំ៖ (ចំណាំថាលោកអ្នកមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់មុននឹងធ្វើការបញ្ជូលប្រាក់ទៅកាន់គណនីហ្វេសបុក)
 • បើក ហ្វេសបុកផេករបស់លោកអ្នក
 • បំពេញពត៌មានលំអិតសម្រាប់ប៊ូសផុស
 • ក្រោម Payment Method លោកអ្នកនឹងឃើញទឹកប្រាក់នោះ Available Balance
 • ចុច Boost ដើម្បីធ្វើការប៊ូសផុសរបស់លោកអ្នក