របៀបដាក់គណនីហ្វេសបុកថ្មីជាផេក Admin Role

ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់បានផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងហ្វេសបុក ដោយប្រើប្រាស់គណនីរបស់លោកអ្នកបច្ចុប្បន្ន ហ្វេសបុកនឹងមិនអនុញ្ញាត្តឲ្យលោកអ្នកបញ្ជូលប្រាក់បានទេទៅកាន់គណនីនេះ។

បញ្ជូលប្រាក់ទៅកាន់គណនីហ្វេសបុក និងទូទាត់សម្រាប់ ប៊ូស ឬផ្សព្វផ្សាយ អ្នកគួរ៖

 • បង្កើតគណនីថ្មី
 • ដាក់គណនីថ្មីនេះជាតួនាទីផេក Admin role
 • បញ្ជូលប្រាក់ទៅកាន់គណនីថ្មី
 • ប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ជូល ដើម្បីទូទាត់សម្រាប់ប៊ូសផុស ឬផ្សព្វផ្សាយ

ដើម្បីបំពេញគ្រប់ជំហាន សូមមេត្តាត្រួតពិនិត្យការណែនាំខាងក្រោម៖

 • បង្កើតគណនីថ្មីនៅលើហ្វេសបុក ជាមួយនឹងពត៌មានពិតប្រាក់របស់លោកអ្នក៖ ត្រកូល ឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
 • ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពរបស់លោកអ្នកដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាជាមួយនឹងហ្វេសបុក
 • ចាកចេញពីគណនីថ្មីរបស់លោកអ្នក
 • ចុះឈ្មោះចូលគណនីរបស់លោកអ្នក
 • បើកផេក និងចុច Settings
 • ចុច Page Roles
 • ក្រោម Assign a New Page Role ក្នុងប្រអប់វាយឈ្មោះគណនីរបស់លោកអ្នក, ជ្រើសរើស Admin, ចុច Add
 • ចាកចេញពីគណនីរបស់លោកអ្នក
 • ចុះឈ្មោះចូលទៅកាន់គណនីថ្មីរបស់លោកអ្នក ចុច Accept ដើម្បីក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ផេកលោកអ្នក
 • សូមចុចត្រង់ manual